Gældende per 4. juli 2014

 

Grundlæggende oplysninger

Når man bestiller en ydelse eller køber en vare, findes der altid nogle generelle regler i form af købeloven. Derudover findes der fra forhandleren / leverandøren nogle alm. betingelser. Disse kaldes AB92.

Leverandøren ( Chrisal A/S ) har ydermere nogle specifikke betingelser. Disse kan læses nedenfor. Det er derfor vigtigt, at De som forbruger / kunde kender disse betingelser, så en evt. handel indgås på ordnede og accepterede vilkår.

Det er derfor lige så vigtigt for Chrisal A/S som leverandør som Dem – som kunde, at begge parter er indforståede med handelens vilkår, så begge parter kender retningslinjerne og evt. tvister undgås.

Leveringsbetingelser

§ 1 Indgåelse af aftale mellem kunde & Chrisal A/S kan indgås mundtlig eller skriftligt via bestillingsformular på hjemmeside, telefon, brev eller e-mail.

Vi bånder fra tid til anden indgående samtaler til internt brug og for at sikre Dem – som kunde – en korrekt behandling. Alle indgåede aftaler foretages i overensstemmelse med AL 92 & AB 92. Dog med afvigelse af følgende nedenstående tillæg.

§ 2 Alle nævnte priser er ekskl. 25% moms og leveringsomkostninger samt miljøbidrag.

§ 3 Ved bestilling af serviceydelser er kunden i sin ret til at afbestille ydelsen såfremt:

3.1 Afbestillingen foretages i god tid ( dvs. mere end 24 timers varsel ).
3.2 Chrisal A/S ikke overholder aftalt tidspunkt for servicens udførelse.
3.3. I tilfælde af force majeure.
3.4 I tilfælde af pkt. 3.1 såfremt kunden enten udebliver, eller annullerer med kortere varsel er Chrisal A/S berettiget til en bod af 3/4 af den aftalte pris eller kørsel efter taxametertakst + tidsforbrug  fra Chrisal A/S’s adresse til kundens adresse.

§ 4 Ved bestilling af varer er kunden i sin ret til at returnere varen indenfor 14 dage såfremt:

4.1. Varen er defekt / skadet ved leveringstidspunktet ( skade anmeldes straks ved modtagelse til den leverende fragtmand / post ).
4.2 Varen ikke lever op til kundens forventninger pga. fejl / mangler.
4.3. Evt. defekte varer, der ønskes returneret skal være i ubrudt og intakt emballage.
4.4. Brugte insektfangere tages ikke retur af hensyn til bakterie / smittefare. Varerne kan dog tilbageleveres i ubrugt stand / emballage.  Såfremt varerne ikke tilbageleveres i intakt emballage, eller varerne har synlige tegn på slid eller forbrug anses værdiforringelsen jf. forbrugeraftaleloven som værende 100%.
4.5 Ingen varer tages retur uden forudgående aftale – returfragt betales af kunden ( dog ikke ved defekt ).

 

§ 5 Ved bestilling af serviceydelser – bekæmpelse af diverse skadedyrsgrupper jf. den bestilte ydelse – gælder nedenstående.

5.1.Chrisal A/S kan på intet tidspunkt ansvarliggøres hverken indtrængen af skadedyr, senere forekomst samt skader forårsaget af disse.
5.2 Chrisal A/S er jf. §8 forpligtet til at udføre garantibehandlinger / efterbehandlinger, såfremt den leverede serviceydelse ikke vurderes som effektfuld, ud fra den bestilte ydelse.  Dog er det forudsætning, at kunden efterlever evt. påbud fra Chrisal A/S, der har til hensigt at forebygge / bistå et effektfuldt resultat.  Ligesom det er kundens ansvar at sørge for, at Chrisal A/S har den fornødne adgang til den pågældende på de af Chrisal A/S givne tidspunkter.  Såfremt kunden ikke kan efterleve, at der er adgang for Chrisal A/S på de af Chrisal A/S ønskede tidspunkter, kan evt. efterbehandlinger enten udskydes eller annulleres helt.
5.3 Chrisal A/S bestemmer suverænt, hvornår serviceydelser og efterbehandlinger kan foretages ud fra vejrlig og livscyklus.

§ 6 Chrisal A/S påtager sig intet ansvar for serviceydelser som følge af hærværk, mislighold eller anden form for afvigelser fra givne instruktioner.

§ 7 I tilfælde af tvivlstilfælde omkring en ydelses / vares effekt eller virkning, skal der hurtigst muligt gives besked til Chrisal A/S. Hvorefter der kan kræves fra kundens eller Chrisal A/S’s side, at der bliver foretaget en uvildig syn & skønserklæring. Denne erklærings omkostninger afklares via juridiske bestemmelser eller retslig myndighed.

Garanti & aftalevilkår

§ 8 I tilfælde af klage over serviceydelser, skal dette ske indenfor en given garantiperiode fra sidste betalte behandling – som følger:

Hvepse: 5 døgn
Myrer: 60 dage
Borebiller: 10 år ( ved garanti )
Husmår: Ingen garanti
Mus & rotter: 7 dage
Øvrige insekter: 60 dage
Muldvarpe / mosegrise: 21 dage

§ 9 Ved alle bestillinger anbefales det kunden, at foretage bestillingen via et skriftligt medie af hensyn til evt. tvister omkring garanti / priser m.v.

Alle skriftlige bestillinger bekræftes inden en services udførelse / varer udsendes. Alle mundtlige aftaler er ligeså bindende, der gives dog ingen ordrebekræftelse på sådanne, med mindre kunden opfordrer til dette – hvilket altid anbefales.

Forbehold for evt. skader på materialer m.v.

§ 10 Ved sprøjtebehandling mod insekter skal det understreges, at det er helt på eget ( kundens ) ansvar, at paneler, kantlister, vægge og andre steder, hvor der skal behandles – er rengjort for snavs, støv, nikotin m.v. Dette af hensyn til væske, der kan løbe ned og samle førnævnte smudspartikler i render på vægge og paneler. Chrisal A/S kan derfor ikke ansvarliggøres render o.lign. der skyldes skidt, nikotin m.v. på vægge, paneler og fodlister m.v.

Ligeledes kan der ikke søges dækning ved skade efter sprøjtebehandling / tågebehandling, hvis der ikke er dækket af – inden behandling.

Ved behandling mod mår, hvepse & bier kan der i visse tilfælde forekomme lugtgener. Det er ikke Chrisal A/S’s ansvar at neutralisere dette – men kundens eget.

Fjernelse af pulverpræparater kan egenhændigt opsuges og bortskaffes med dagrenovation. Chrisal A/S bistår gerne med råd og vejledning til dette.

Betalingsbetingelser

§ 11 Alle ydelser faktureres og fremsendes pr. post eller E-mail. Betalingsbetingelser:

  1. Som privat førstegangskunde skal De altid betale kontant efter endt behandling.
  2. Virksomheder o.a. med CVR-nr. har 7 dages betalingsfrist.
  3. Kunder med serviceaftaler har 14 dages betalingsfrist.

Alle fakturaindbetalinger skal ske via overførsel eller check. Dette fremgår af fakturaen.

Bankforbindelse

Den Jyske Sparekasse:
Reg. 8133 Konto: 6130525561

Oplys altid fakturanummer ved overførsel.